Regulamin

REGULAMIN XXV MISTRZOSTWA SZCZECINA

NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

I.CEL

1.Popularyzacja ergo wioślarstwa oraz uświadamianie potrzeby kształtowania ogólnie pojętej aktywności ruchowej.

2.Promocja Miasta Szczecin.

 

 II.ORGANIZATOR

1.Organizatorem XXIV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim (nazywanych dalej Imprezą) jest AZS Szczecin natomiast organizatorem wspierającym jest Stowarzyszenie K2 Partners.

2.Partnerem Strategicznym Imprezy jest Miasto Szczecin.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1.Impreza odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 roku w Hali Sportowej SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie.

2.Pierwszy bieg rozpocznie się o godzinie 17:30

3.XXV Mistrzostwa Szczecina na Ergometrze Wioślarskim przeprowadzone zostaną na 10 ergometrach na dystansie :

 • 1000 m – zawody indywidulane
 • 2000 m – Sztafety Firmowe (4 x 500 metrów).

4.Starty będą odbywały się co 10 – 15 minut z uwzględnieniem dezynfekcji stanowisk po każdym biegu.

5.Uczestnicy ustawiają się na starcie w wyznaczonych godzinach przypisanych do poszczególnych startów.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu.

 

 IV.ZGŁOSZENIA I OPŁATY – STARTY INDYWIDULANE

1.Zgłoszenia do XXV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.ergowioslaszczecin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada 2022 r. do godz. 12:00.

2.Limit Uczestników w obu dystansach łącznie w ERGO Mistrzostwach Szczecina wynosi 100 (słownie: sto) osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.

3.Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

4.Udział w XXV Mistrzostwach Szczecina na Ergometrze Wioślarskim jest płatny 35 zł.

5.Wszelkie zmiany na liście startowej w godzinach startów można dokonać do 23 listopada 2022 roku do godz. 12:00.

6.Weryfikacja Uczestników będzie odbywała się w Biurze Zawodów (każdy Uczestnik zobowiązany jest stawić się w Biurze zawodów w ściśle określonej godzinie przypisanej do godziny startu) zlokalizowanym:

 • w dniu 25 listopada 2022 r. w godz. 16:50 – 19:45 na Hali Sportowej SDS ul. Wąska 16 w Szczecinie

7.Każdy Uczestnik Imprezy uprawniony jest do otrzymania:

 • karty zawodnika upoważniającej do startu,
 • pamiątkowego medalu po zakończeniu rywalizacji,
 • butelki z wodą po zakończeniu rywalizacji,
 • pomiaru czasu,
 • możliwości skorzystania z szatni.

 

V.ZGŁOSZENIA I OPŁATY – SZTAFETY FIRMOWE

1.Zgłoszenia do XXV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.ergowioslaszczecin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2022 r. do godz. 12:00.

2.Aby otrzymać fakturę lub proformę prosimy o maila na kontakt@ergowioslaszczecin.pl

3.Limit Uczestników w obu dystansach łącznie w ERGO Mistrzostwach Szczecina wynosi 20 sztafet 4 osobowych (80 osób). W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.

4.Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestników formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

5.Udział sztafety w XXV Mistrzostwach Szczecina na Ergometrze Wioślarskim jest płatny 140 zł za całą sztafetę.

6.Wszelkie zmiany na liście startowej w godzinach startów można dokonać do 23 listopada 2022 roku do godz. 12:00.

7.Weryfikacja Uczestników będzie odbywała się w Biurze Zawodów (każdy Uczestnik zobowiązany jest stawić się w Biurze zawodów w ściśle określonej godzinie przypisanej do godziny startu) zlokalizowanym:

 • w dniu 25 listopada 2022 r. w godz. 16:50 – 19:45 na Hali Sportowej SDS ul. Wąska 16 w Szczecinie

8.Każdy Uczestnik Imprezy uprawniony jest do otrzymania:

 • karty zawodnika upoważniającej do startu,
 • pamiątkowego medalu po zakończeniu rywalizacji,
 • butelki z wodą po zakończeniu rywalizacji,
 • pomiaru czasu,
 • możliwości skorzystania z szatni.

 

VI.UCZESTNICTWO

1.Uczestnicy XXV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim są zobowiązani do stawienia się w Biurze Zawodów z wydrukowana i podpisana Kartą Zgłoszenia, celem weryfikacji, o ściśle określonych godzinach przypisanych do poszczególnych startów, i tak:

Starty indywidualne:

 • Bieg nr 1 – godz. 16:50, natomiast start o 17:30
 • Bieg nr 2 – godz. 17:00, natomiast start o 17:40
 • Bieg nr 3 – godz. 17:10, natomiast start o 17:50
 • Bieg nr 4 – godz. 17:20, natomiast start o 18:00
 • Bieg nr 5 – godz. 17:30, natomiast start o 18:10
 • Bieg nr 6 – godz. 17:40, natomiast start o 18:20
 • Bieg nr 7 – godz. 17:50, natomiast start o 18:30
 • Bieg nr 8 – godz. 18:00, natomiast start o 18:40
 • Bieg nr 9 – godz. 18:10, natomiast start o 18:50
 • Bieg nr 10 – godz. 18:20, natomiast start o 19:00

Starty sztafet:

 • Bieg nr 1 – godz. 19:00, natomiast start o 19:30
 • Bieg nr 2 – godz. 19:15, natomiast start o 19:45
 • Bieg nr 3 – godz. 19:30, natomiast start o 20:00
 • Bieg nr 4 – godz. 19:45, natomiast start o 20:15

2.Kartę Zgłoszenia należy pobrać ze swojego konta na panelu B4sport, wydrukować i podpisaną dostarczyć do biura zawodów, na tej podstawie Uczestnik zostanie dopuszczony do swojego biegu. W przypadku Sztafet Firmowych Kartę Zgłoszenia pobiera jeden z członków sztafety, osoba rejestrująca sztafetę na panelu B4sport, którą wydrukowaną i podpisaną przez wszystkich członków sztafety przynosi w dniu zawodów do biura zawodów. Na tej podstawie Sztafeta zostanie dopuszczona do swojego biegu.

3.Każdy zarejestrowany Uczestnik/Sztafeta zostanie zweryfikowany w Biurze Zawodów (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem oraz Karty Zgłoszenia), po której otrzyma Kartę Zawodnika z wpisanym numerem biegu oraz z numerem ergometru, uprawniającą do startu. Kartę Zawodnika należy przekazać sędziemu bezpośrednio przed startem, osoba nie posiadająca Karty Zawodnika nie będzie mogła wziąć udziału w rywalizacji.

4.Uczestnicy będą mieli udostępnione szatnie.

5.Przed startem Uczestnik ma prawo do rozgrzewki na udostępnionych w tym celu ergometrach rozgrzewkowych.

6.Uczestnik Imprezy o wyznaczonej godzinie startu przechodzi do przydzielonego ergometru (godzina startu oraz numer ergometru znajdować się będzie na Karcie Zawodnika) i oddaje Kartę Zawodnika sędziemu.

7.Po ukończeniu rywalizacji Uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal oraz butelkę z wodą i opuszcza strefę startu.

8.W przypadku wystąpienia awarii technicznej jednego z ergometrów wioślarskich w ciągu 20 sek. od startu, wyścig jest zatrzymany, a start zostanie powtórzony.

9.Awaria techniczna ergometru w dalszej części biegu upoważnia Uczestnika do podjęcia samodzielnej próby rywalizacji, jednak nie później niż 30 min. od godziny startu Uczestnika w biegu, w którym nastąpiła awaria. Wyjątkiem jest bieg nr 13, bieg nr 14 i bieg nr 15 gdzie kolejna próba rywalizacji będzie się mogła odbyć w przeciągu 20 minut od startu w przypadku biegu nr 13 i 10 minut od startu w przypadku biegu nr 14 i nr 15.

10.Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz sędziów i innych służb zabezpieczających imprezę.

11.Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji startu są ostateczne i niepodważalne.

12.Osoby zdyskwalifikowane za doping i odbywające karę, nie mają prawa startu w XXV Mistrzostwach Szczecina na Ergometrze Wioślarskim aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.

13.Organizator dopuszcza start osób niepełnosprawnych.

14.Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: wnoszenia na teren Imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników.

 

VII. KLASYFIKACJE I WYNIKI

1.W ERGO Mistrzostwach Szczecina będą prowadzone następujące klasyfikacje:

Klasyfikacje indywidulne wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • K U25, M U25 – rocznik 2006 – 2000,
 • K SENIOR , M SENIOR – rocznik 1999 – 1987,
 • K MASTERS, M MASTERS – rocznik 1986 – 1967,
 • K SUPER MASTERS, M SUPER MASTERS – rocznik 1966 i starsi,

Klasyfikacje Sztafety Firmowe:

 • Damska
 • Męska
 • Mieszana (dwie kobiety i dwóch mężczyzn lub trzy kobiety i 1 mężczyzna)

2.Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.

3.W wynikach końcowych każdy Uczestnik otrzyma informację o uzyskanym czasie, dodatkowo wyniki zostaną podane do wiadomości mediów.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.

 

 VIII. NAGRODY

1.Każdy Uczestnik, który ukończy XXV Mistrzostwa Szczecina na Ergometrze Wioślarskim, otrzyma po zakończeniu rywalizacji pamiątkowy medal.

2.Zdobywcy miejsc I  w poszczególnych klasyfikacjach kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.

3.Zdobywcy miejsc I w poszczególnych klasyfikacjach Sztafet Firmowych otrzymają pamiątkowe statuetki.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.

 

 IX.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator Wykonawczy (Stowarzyszenie K2 Partners,  ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn, info@k2partners.org.pl).

2.Dane osobowe Uczestników XXV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim będą przetwarzane w celu:

 • zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
 • wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
 • ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora)

3.Dane osobowe Uczestników XXV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;

b) Organizatorowi, tj. Stowarzyszeniu K2 Partners, Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn;

c) podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,

d) innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

4.Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

5.Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

6.Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także  ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w XXV Mistrzostwach Szczecina na Ergometrze Wioślarskim.

8.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, lecz jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku.

9.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

10.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11.Na zasadach wskazanych w niniejszej części regulaminu (IX – Ochrona danych osobowych) gromadzone i przetwarzane będą także dane osobowe rodziców lub opiekunów niepełnoletnich Uczestników.

 

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich Uczestników XXV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim obowiązuje niniejszy Regulamin.

2.Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie Imprezy.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

5.Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w XXV Mistrzostwach Szczecina na Ergometrze Wioślarskim wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6.Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w XXV Mistrzostwach Szczecina na Ergometrze Wioślarskim i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w ERGO Mistrzostwach Szczecina wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7.Pisemne protesty dotyczące organizacji imprezy przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: kontakt@ergowioslaszczecin.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor XXV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim, którego decyzje są nieodwołalne.

8.Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

9.Szatnie będą znajdowały się w Hali Sportowej SDS.

10.Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

11.Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników zagubione w czasie Imprezy, czy pozostawione w strefie startu.

12.Przebywanie na terenie strefy startowej XXV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim bez ważnej Karty Zawodnika jest niedozwolone. Osoby bez ważnej Karty Zawodnika będą usuwane przez obsługę.

13.Kibice oraz osoby towarzyszące będą mogły przebywać na trybunach w wyznaczonych miejscach.

14.W czasie trwania rywalizacji Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

15.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania XXV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim lub ich przerwania bez podania powodów.

16.Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury imprezy jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji Imprezy (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.

17.W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

18.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów XXV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim.

Zapisz się!