Regulamin

REGULAMIN XXIV MISTRZOSTWA SZCZECINA

NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

I.CEL

1.Popularyzacja ergo wioślarstwa oraz uświadamianie potrzeby kształtowania ogólnie pojętej aktywności ruchowej.

2.Promocja Miasta Szczecin.

 

II.ORGANIZATOR

1.Organizatorem XXIV Mistrzostwa Szczecina na Ergometrze Wioślarskim(Imprezy) jest AZS Szczecin natomiast organizatorem wspierającym jest Stowarzyszenie K2 Partners.

2.Partnerem Strategicznym Imprezy jest Miasto Szczecin.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1.Impreza odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 roku w Hali Sportowej SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie.

2.Pierwszy bieg rozpocznie się o godzinie 17:30

3.XXIV Mistrzostwa Szczecina na Ergometrze Wioślarskim przeprowadzone zostaną na 10 ergometrach na dystansie 1000 m.

4.Starty będą odbywały się co 10 minut z uwzględnieniem dezynfekcji stanowisk po każdym biegu.

5.Uczestnicy ustawiają się na starcie w wyznaczonych godzinach przypisanych do poszczególnych startów.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu.

 

IV.UCZESTNICTWO

1.Ze względów związanych z pandemią, Kartę Zgłoszenia z oświadczeniem o stanie zdrowia oraz oświadczeniem, że nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną bądź zakażoną COVID-19 w okresie 10 dni przed 26.11.2021r, należy pobrać ze swojego konta na panelu B4sport, wydrukować i podpisaną dostarczyć do biura zawodów, na tej podstawie Uczestnik zostanie dopuszczony do swojego biegu.

2.Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń zwłaszcza tych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i epidemicznego obsługi startów, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz sędziów i innych służb zabezpieczających imprezę.

3.Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji startu są ostateczne i niepodważalne.

4.Na terenie imprezy obowiązują, poza czasem startu i rozgrzewki, noszenie maseczek lub innych zabezpieczeń nosa i ust oraz zachowanie obowiązującego dystansu społecznego.

5.Osoby zdyskwalifikowane za doping i odbywające karę, nie mają prawa startu w XXIV Mistrzostwach Szczecina na Ergometrze Wioślarskim aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.

6.Organizator dopuszcza start osób niepełnosprawnych.

7.Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: wnoszenia na teren Imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników.

 

V.KLASYFIKACJE I WYNIKI

1.W ERGO Mistrzostwa Szczecina będą prowadzone następujące klasyfikacje:

Klasyfikacje Wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • K U25, M U25 – rocznik 2005 – 1999,
 • K SENIOR , M SENIOR – rocznik 1998 – 1986,
 • K MASTERS, M MASTERS – rocznik 1985 – 1966,
 • K SUPER MASTERS, M SUPER MASTERS – rocznik 1965 i starsi,

2.Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.

3.W wynikach końcowych każdy Uczestnik otrzyma informację o uzyskanym czasie, dodatkowo wyniki zostaną podane do wiadomości mediów.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.

 

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

1.Zgłoszenia do XXIV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.ergowioslaszczecin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2021 r.

2.Limit Uczestników w obu dystansach łącznie w ERGO Mistrzostwach Szczecina wynosi 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.

3.Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

4.Udział w XXIV Mistrzostwach Szczecina na Ergometrze Wioślarskim jest płatny 30 zł.

5.Wszelkie zmiany na liście startowej w godzinach startów można dokonać do 23 listopada 2021 roku do godz. 12:00.

6.Weryfikacja Uczestników będzie odbywała się w Biurze Zawodów (każdy Uczestnik zobowiązany jest stawić się w Biurze zawodów w ściśle określonej godzinie przypisanej do godziny startu) zlokalizowanym:

 • w dniu 26 listopada 2021 r. w godz. 16:50 – 19:20 w holu wejścia na Halę Sportową SDS ul. Wąska 16 w Szczecinie

7.Każdy Uczestnik Imprezy uprawniony jest do otrzymania:

 • karty zawodnika upoważniającej do startu,
 • pamiątkowego medalu po zakończeniu rywalizacji,
 • butelki z wodą/izotonik po zakończeniu rywalizacji,
 • pomiaru czasu,
 • możliwości skorzystania z szatni.

 

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1.Uczestnicy XXIV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim są zobowiązani do stawienia się w Biurze Zawodów, celem weryfikacji, o ściśle określonych godzinach przypisanych do poszczególnych startów, i tak:

 • Bieg nr 1 – godz. 16:50, natomiast start o 17:30
 • Bieg nr 2 – godz. 17:00, natomiast start o 17:40
 • Bieg nr 3 – godz. 17:10, natomiast start o 17:50
 • Bieg nr 4 – godz. 17:20, natomiast start o 18:00
 • Bieg nr 5 – godz. 17:30, natomiast start o 18:10
 • Bieg nr 6 – godz. 17:40, natomiast start o 18:20
 • Bieg nr 7 – godz. 17:50, natomiast start o 18:30
 • Bieg nr 8 – godz. 18:00, natomiast start o 18:40
 • Bieg nr 9 – godz. 18:10, natomiast start o 18:50
 • Bieg nr 10 – godz. 18:20, natomiast start o 19:00
 • Bieg nr 11 – godz. 18:40, natomiast start o 19:20
 • Bieg nr 12 – godz. 18:50, natomiast start o 19:30
 • Bieg nr 13 – godz. 19:00, natomiast start o 19:40
 • Bieg nr 14 – godz. 19:10, natomiast start o 19:50
 • Bieg nr 15 – godz. 19:20, natomiast start o 20:00

2.Każdy zarejestrowany Uczestnik zostanie zweryfikowany w Biurze Zawodów (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem oraz Karty Zgłoszeniowej), po której otrzyma Kartę Zawodnika uprawniającą do startu. Kartę Zawodnika należy przekazać sędziemu bezpośrednio przed startem, osoba nie posiadająca Karty Zawodnika nie będzie mogła wziąć udziału w rywalizacji.

3.Uczestnicy będą mieli udostępnione szatnie.

4.Przed startem Uczestnik ma prawo do rozgrzewki na udostępnionych w tym celu ergometrach rozgrzewkowych.

5.Uczestnik Imprezy o wyznaczonej godzinie startu przechodzi do przydzielonego ergometru (godzina startu oraz numer ergometru znajdować się będzie na Karcie Zawodnika) i oddaje Kartę Zawodnika sędziemu.

6.Po ukończeniu rywalizacji Uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal oraz butelkę z wodą/izotonik i opuszcza strefę startu.

7.W przypadku wystąpienia awarii technicznej jednego z ergometrów wioślarskich w ciągu 20 sek. od startu, wyścig jest zatrzymany, a start zostanie powtórzony.

8.Awaria techniczna ergometru w dalszej części biegu upoważnia Uczestnika do podjęcia samodzielnej próby rywalizacji, jednak nie później niż 30 min. od godziny startu Uczestnika w biegu, w którym nastąpiła awaria. Wyjątkiem jest bieg nr 13, bieg nr 14 i bieg nr 15 gdzie kolejna próba rywalizacji będzie się mogła odbyć w przeciągu 20 minut od startu w przypadku biegu nr 13 i 10 minut od startu w przypadku biegu nr 14 i nr 15.

9.Poruszając się po terenie Imprezy, z wyjątkiem czasu rozgrzewki i czasu startu, Uczestnik zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa.

 

 VIII. NAGRODY

1.Każdy Uczestnik, który ukończy XXIV Mistrzostwa Szczecina na Ergometrze Wioślarskim, otrzyma po zakończeniu rywalizacji pamiątkowy medal.

2.Zdobywcy miejsc I  w poszczególnych klasyfikacjach kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.

3.Statuetki będzie można odebrać w Centrum Biegowym Run Expert w przeciągu 7 dni od wydarzenia (do 3 grudnia br.).

4.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.

 

IX.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator Wykonawczy (Stowarzyszenie K2 Partners,  ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn, info@k2partners.org.pl).

2.Dane osobowe Uczestników XXIV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim będą przetwarzane w celu:

3.zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;

4.dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);

5.wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

6.w celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);

7.ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

8.promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora)

9.Dane osobowe Uczestników XXIV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;

b) Organizatorowi, tj. Stowarzyszeniu K2 Partners, Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn;

c) podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,

d) innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

8.Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

9.Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

10.Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także  ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w XXIV Mistrzostwach Szczecina na Ergometrze Wioślarskim.

12.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, lecz jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku.

13.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

14.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

15.Na zasadach wskazanych w niniejszej części regulaminu (IX – Ochrona danych osobowych) gromadzone i przetwarzane będą także dane osobowe rodziców lub opiekunów niepełnoletnich Uczestników.

 

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich Uczestników XXIV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim obowiązuje niniejszy Regulamin.

2.Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie Imprezy.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

5.Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w XXIV Mistrzostwach Szczecina na Ergometrze Wioślarskim wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6.Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w XXIV Mistrzostwach Szczecina na Ergometrze Wioślarskim i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w ERGO Mistrzostwach Szczecina wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7.Pisemne protesty dotyczące organizacji imprezy przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: kontakt@ergowioslaszczecin.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor XXIV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim, którego decyzje są nieodwołalne.

8.Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

9.Szatnie będą znajdowały się w Hali Sportowej SDS.

10.Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

11.Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników zagubione w czasie Imprezy, czy pozostawione w strefie startu.

12.Przebywanie na terenie strefy startowej XXIV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim bez ważnej Karty Zawodnika jest niedozwolone. Osoby bez ważnej Karty Zawodnika będą usuwane przez obsługę.

13.Kibice oraz osoby towarzyszące będą mogły przebywać na trybunach w wyznaczonych miejscach.

14.W czasie trwania rywalizacji Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

15.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania XXIV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim lub ich przerwania bez podania powodów.

16.Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury imprezy jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji Imprezy (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.

17.W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

18.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów XXIV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim.

 

XI.DODATKOWA KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

1.Organizator korzystając z przysługującego mu prawa, wprowadza dodatkową klasyfikację: drużynową osobną dla kobiet i mężczyzn.

2.W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy Uczestników startujące pod wspólnym szyldem.

3.Drużyna składa się z minimum 4 osób. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.

4.Aby zgłosić się do klasyfikacji drużynowej należy zgłosić skład oraz nazwę drużyny na maila kontakt@ergowioslaszczecin.pl  do 24.11.2021.

5.Uczestników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje Regulamin XXIV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim. Jeden Uczestnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

6.Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej członków. Wygrywa drużyna, której suma 4 uzyskanych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.

7.Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.

8.W razie uzyskania jednakowego wyniku przez więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa – wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.

9.Najlepsza drużyna kobieca oraz najlepsza drużyna męska otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

 

OBOWIĄZKI I ZASADY OBOWIĄZUJACE UCZESTNIKA XXIV MISTRZOSTW SZCZECINA NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

BIURO ZAWODÓW:

 • zawodnicy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w biurze zawodów
 • zawodnicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego podczas odbierania Karty Zawodnika.
 • każdy zawodnik zgłaszający się do biura zawodów ma obowiązek posiadać dowód potwierdzający tożsamość ze zdjęciem oraz wydrukową i podpisaną kartę zgłoszeniową (karta jest do pobrania po zalogowaniu się na swoje konto do B4sport).
 • każdy zawodnik ma obowiązek dezynfekcji rąk przed podejściem do stanowiska wydawania Kart Zawodnika
 • zawodnicy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas przebywania na terenie Imprezy
 • zawodnicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego na terenie Imprezy
 • w strefie startu ustawiamy się na 2 minuty przed planowanym startem
 • po zakończeniu rywalizacji zawodnicy mają obowiązek poruszania się z zasłoniętym nosem i ustami i sprawnego opuszczenia strefy startu
 • ze względów bezpieczeństwa zaleca się nie przedłużanie pobytu w strefie startu
 • słuchanie komunikatów spikera i stosowanie się do poleceń wolontariuszy i obsługi biegu
 • zawodnicy zobowiązani są do zgłoszenia się w biurze zawodów, w strefie rozgrzewki oraz startu w godzinach podanych na listach startowych
 • zawodnicy nie ze swojej godziny nie będą wpuszczani do strefy rozgrzewki i strefy startowej

KROKI PODJĘTE PRZEZ ORGANIZATORA

1.Impreza jest podzielana na 15 osobnych Biegów, w każdym startuje 10 uczestników, maksymalnie w Imprezie może wziąć udział do 150 osób (zgodnie z paragrafem 10 ust. 15 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r.).

2.Starty będą realizowane jeden po drugim, co oznacza, że kolejny bieg wystartuje po zakończeniu poprzedniego po wcześniejszym zdezynfekowaniu ergometrów. Po zakończeniu rywalizacji Uczestnik odbiera medal i butelkę wody/izotoniku i opuszcza teren Imprezy. W takim wypadku, w żadnym momencie imprezy nie będzie możliwości  aby na jej terenie przebywało więcej niż 250 osób (zgodnie z rozporządzeniem).

3.Po rywalizacji nie będzie strefy cateringowej – zawodnicy dostaną wodę w butelkach (produkty zapakowane fabrycznie).

4.Biuro zawodów będzie zorganizowane w sposób bezpieczny i bezkolizyjny:
a. Dezynfekcja rąk na wejściu – zapewniamy odpowiednie środki do dezynfekcji.
b. Czas odbioru Karty Zawodnika został skrócony do niezbędnego minimum
c. Wolontariusze będą pilnować obowiązującego dystansu społecznego
d. Wolontariusze oraz organizatorzy będą pracować w maseczkach
e. Zawodnicy podczas całej imprezy będą mieli obowiązek zakrywania ust i nosa (poza samym startem i rozgrzewką)
f. Organizator poprzez spikera będzie na bieżąco informował o obowiązujących zasadach sanitarno-epidemiologicznych
g. Po każdej turze zawodników – przerwa techniczna na dezynfekcje Biura Zawodów
h. W Biurze zawodów będzie obowiązywał jeden kierunek przemieszczania się zawodników.
i. Zawodnicy przyjdą do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową zawierającą informacje zdrowotne/deklaracje i oświadczenia Covid19,

5.Strefa Rozgrzewki:
a. każdy zawodnik ma wejść do strefy rozgrzewki mając zakryte usta i nos – dopiero w momencie rozgrzewki, zawodnik może zdjąć zakrycie ust i nosa – po zakończeniu rozgrzewki obowiązuje ponowne zakrycie ust i nosa,
b. w strefie rozgrzewki znajdować się będzie 20 Uczestników i obsługa w ograniczonej ilości osób do minimum – w ten sposób będzie możliwość zachowania wymaganego dystansu pomiędzy zawodnikami.

6.Strefa Startu:
a. każdy zawodnik ma wejść do strefy startu mając zakryte usta i nos – dopiero po opuszczeniu strefy startu (moment startu biegu), zawodnik może zdjąć zakrycie ust i nosa,
b. w strefie startu znajdować się będzie 10 Uczestników i obsługa w ograniczonej ilości osób do minimum – w ten sposób będzie możliwość zachowania wymaganego dystansu pomiędzy zawodnikami.

7.Strefa Mety (w tym samym miejscu co strefa startu):
a.Zawodnicy kończący rywalizacje – otrzymają (w strefie wodę butelkowaną/izotonik).

b.Medal dla każdego zawodnika będzie znajdował się w torbie z butelką wody– rezygnujemy z tradycyjnego wieszania medalu na szyi zawodnika.
c. Po otrzymaniu medali i butelki wody/izotoniku, zawodnik opuści strefę mety i będzie proszony, aby możliwe sprawnie i szybko opuścił strefę zawodów.

8.Po biegu rezygnujemy z dekoracji zawodników (zwycięzców), nie będzie też sceny przed którą mogliby się gromadzić zawodnicy.

9.Organizator zapewni na imprezie niezbędne środki do dezynfekcji rąk i powierzchni,

10.Organizator zapewni kosze na odpady z uwzględnieniem koszów do utylizacji rękawiczek i maseczek, opakowań i chusteczek.

11.Organizator zapewni odpowiednią (ponad standard) ilość toalet z uwzględnieniem dezynfekcji, w tym dezynfekcji powierzchni dotykowych,

12.Organizator jest przygotowany (ma odpowiedni zapas) maseczek dla uczestników, oraz rękawiczek i środków do dezynfekcji dla obsługi biegu.

13.Organizator na podstawie listy zgłoszeniowej zawodników jak i listy zgłoszeniowej wolontariuszy ma dane kontaktowe do każdego uczestnika i wolontariusza oraz obsługi biegu.

14.Organizator zlecił opiekę medyczną doświadczonym ratownikom medycznym.

15.W widocznych miejscach będą wywieszone instrukcje mycia i dezynfekcji rąk, zakładanie i zdejmowania maseczek.

16.Organizator wyznaczy osoby odpowiedzialne w każdej strefie zawodów do kontrolowania i weryfikacji wdrożonych zaleceń i procedur podczas trwania zawodów.

Zapisz się!