REGULAMIN XXVI MISTRZOSTW SZCZECINA NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM SZTAFETY

I.CEL

1.Popularyzacja ergo wioślarstwa oraz uświadamianie potrzeby kształtowania ogólnie pojętej aktywności ruchowej.

2.Promocja Miasta Szczecin.

 

II.ORGANIZATOR

1.Organizatorem XXVI Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim (nazywanych dalej Imprezą lub ERGO Mistrzostwa Szczecina) jest AZS Szczecin natomiast organizatorem wspierającym Stowarzyszenie K2 Partners.

2.Partnerem Strategicznym Imprezy jest Miasto Szczecin.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1.Impreza odbędzie się w dniu 2 grudnia 2023 roku w Hali Sportowej Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia przy ul. Sowińskiego 7 w Szczecinie.

2.Starty będą się odbywać pomiędzy godziną 12:00 a 14:00. Pierwszy bieg rozpocznie się o godzinie 12:00.

3.XXVI Mistrzostwa Szczecina na Ergometrze Wioślarskim przeprowadzone zostaną na 10 ergometrach na dystansie 2000 m dla Sztafet Firmowych (4 x 500 metrów).

4.Starty będą odbywały się co 15 minut z uwzględnieniem dezynfekcji stanowisk po każdym biegu.

5.Uczestnicy ustawiają się na starcie w wyznaczonych godzinach przypisanych do poszczególnych startów.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu.

 

IV.WARUNKI UCZESTNICTWA I FORMUŁA IMPREZY

1.W XXVI Mistrzostwach Szczecina na Ergometrze Wioślarskim mogą wziąć udział drużyny, które zarejestrowały się na stronie internetowej www.ergowioslaszczecin.pl  oraz dokonały opłaty startowej.

2.Sztafeta składa się z czterech osób, które najpóźniej w dniu biegu ukończyły 18 rok życia.

3.Zawodnicy powinni być przedstawicielami firmy/klubu, pod nazwą której zostali zgłoszeni.

4.Jeden zawodnik może startować w jednej sztafecie.

5.Z jednej firmy/klubu może się zgłosić dowolna ilość drużyn.

6.Limit Uczestników Sztafet w ERGO Mistrzostwach Szczecina wynosi 80 drużyn, czyli 320 osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.

7.O kolejności zgłoszeń decyduje wpływ opłaty startowej na rachunek Organizatorów.

8.Wszelkie zmiany na liście startowej w godzinach startów można dokonać do 28 listopada 2023 roku do godz. 12:00.

9.Organizatorzy nie zapewniają Uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10.Każdy Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas startu, niezwiązane z ich ustawową odpowiedzialnością jako organizatorów Imprezy. Uczestnik oświadcza, że nie będzie rościł żadnych praw wobec Inicjatora, Organizatorów za powstanie ewentualnych szkód (w zdrowiu i/lub mieniu) i następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas startu.

11.Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestników. Poprzez stawienie się przy ergometrze, każdy z Uczestników oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala mu na udział w Imprezie i uczestniczy w niej na własną odpowiedzialność oraz że zapoznał się z regulaminem.

12.Kapitan drużyny, poza podpisaniem i złożeniem swego Oświadczenia, jest zobowiązany zebrać od zawodników swojej drużyny własnoręcznie i czytelnie podpisane Oświadczenia. Wzór Oświadczeń Uczestników dostępny będzie na stronie internetowej www.ergowioslaszczecin.pl . Wydrukowane i podpisane Oświadczenia należy przekazać Organizatorowi w Biurze Zawodów.

13.Weryfikacja Uczestników będzie odbywała się w Biurze Zawodów (każdy Kapitan drużyny zobowiązany jest stawić się w Biurze zawodów w ściśle określonej godzinie przypisanej do godziny startu) w dniu 2 grudnia 2023 r. w godz. 11:00 – 13:30 na Hali Sportowej Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia przy ul. Sowińskiego 7 w Szczecinie.

14.Każdy członek drużyny  uprawniony jest do otrzymania:

 • Karty Startowej upoważniającej do startu,
 • pamiątkowego medalu po zakończeniu rywalizacji,
 • butelki z wodą po zakończeniu rywalizacji,
 • pomiaru czasu,
 • możliwości skorzystania z szatni.

15.Start Sztafet w XXVI Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim nastąpi o godz. 12:00.

16.Harmonogram startów poszczególnych sztafet zostanie udostępniony 29 listopada na stronie internetowej ergowioslaszczecin.pl

17.Harmonogram startów sztafet będzie uzależniony od kategorii zgłoszonej sztafety.

18.Przed startem każdy Uczestnik ma prawo do rozgrzewki na udostępnionych w tym celu ergometrach rozgrzewkowych.

19.W przypadku wystąpienia awarii technicznej jednego z ergometrów wioślarskich w ciągu 20 sek. od startu, wyścig jest zatrzymany, a start zostanie powtórzony.

20.Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz sędziów i innych służb zabezpieczających imprezę.

21.Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji startu są ostateczne i niepodważalne.

22.Osoby zdyskwalifikowane za doping i odbywające karę, nie mają prawa startu w XXVI Mistrzostwach Szczecina na Ergometrze Wioślarskim aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.

23.Organizator dopuszcza start osób niepełnosprawnych.

24.Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: wnoszenia na teren Imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników.

25.W XXVI Mistrzostwach Szczecina na Ergometrze Wioślarskim nie mogą uczestniczyć osoby, które w latach 2020 – 2023 uczestniczyły we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich w kategorii młodzieżowców, juniorów oraz seniorów.

 

V.ZGŁOSZENIA I OPŁATY

1.Rejestracja sztafet odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną do 28 listopada 2023 r. do godz. 12:00.

2.Po dokonaniu rejestracji na adres mailowy kapitana zostanie wysłana faktura proforma, która jest podstawą uiszczenia opłaty startowej.

3.Udział w XXVI Mistrzostwach Szczecina na Ergometrze Wioślarskim jest płatny 160 zł brutto za jedną sztafetę.

4.W skład opłaty startowej wchodzi:

 • udział 4 osobowej drużyny w XXVI Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim,
 • pamiątkowe medale dla całej drużyny po starcie,
 • woda po starcie,
 • możliwość uczestnictwa w cotygodniowych wspólnych spotkaniach przygotowujących do startu,
 • pamiątkowe zdjęcia z Imprezy na ściance foto.

5.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz nie podlega przeniesieniu na imprezy odbywające się w roku następnym.

6.Rejestracja dokonywana jest w imieniu firmy/klubu i jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na zamieszczanie logo/znaku towarowego firmy w celach wynikających z organizacji XXVI Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim np. zamieszczanie w mediach społecznościowych.

7.Ewentualne skargi, wnioski i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia drogą mailową na adres: kontakt@ergowioslaszczecin.pl

 

VI.KLASYFIKACJE I NAGRODY

1.W ERGO Mistrzostwach Szczecina będą prowadzone następujące klasyfikacje:

Klasyfikacje Sztafet Firmowych/Klubowych:

 • Damska
 • Męska
 • Mieszana (dwie kobiety i dwóch mężczyzn)
 • Mieszana z przewagą kobiet (trzy kobiety i jeden mężczyzna)
 • Mieszana z przewagą mężczyzn (trzech mężczyzn i jedna kobieta)
 • „Concept 2”

2.Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu oraz przelicznik średniej wieku sztafety zgodnie z tabelą przeliczników czasowych Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.

KategoriaWiekSekundy odliczane od uzyskanego czasu na 500 m
AA18 - 260
A27 - 350
B36 - 420
C43 - 492
D50 - 544
E55 - 596
F60 - 648
G65 - 6911
H70 - 7414
I75 - 7918
J80 - 8222
K83 - 8527
L86 - 8833
M89 - >>40

3.W wynikach końcowych każdy Uczestnik otrzyma informację o uzyskanym czasie, dodatkowo wyniki zostaną podane do wiadomości mediów.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.

5.Każdy Uczestnik Sztafet, którego drużyna ukończy XXVI Mistrzostwa Szczecina na Ergometrze Wioślarskim, otrzyma po zakończeniu rywalizacji pamiątkowy medal.

6.Zdobywcy miejsc I – III w poszczególnych klasyfikacjach Sztafet otrzymają pamiątkowe statuetki.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.

8.Nagroda specjalna w klasyfikacji „Concept 2” – ergometr wioślarski Concept 2 ufundowany przez naszego Sponsora firmę P.H. MARKUS Katarzyna Stadniuk Oficjalnego Dystrybutora marki Concept 2 w Polsce.

9.Do rankingu w klasyfikacji „Concept 2” brane  będą najlepsze wyniki dwóch sztafet z każdej Firmy/Klubu w kategoriach MIX 2/2 oraz MIX dowolny:

 • MIX 2/2 – sztafeta mieszana (dwie kobiety i dwóch mężczyzn)
 • MIX dowolny – sztafeta mieszana z przewagą kobiet (trzy kobiety i jeden mężczyzna) lub sztafeta mieszana z przewagą mężczyzn (trzech mężczyzn i jedna kobieta)

10.Zwycięzcą klasyfikacji „Concept 2” zostanie Firma/Klub z sumą najlepszych czasów w kategorii MIX 2/2 oraz MIX dowolny. W przypadku uzyskania przez sztafetę Firmową/Klubową  takiej samej sumy najlepszych czasów, za decydujący wynik będzie brany najlepszy czas sztafety Firmowej/Klubowej w kategorii MIX 2/2.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator Wykonawczy (Stowarzyszenie K2 Partners,  ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn, info@k2partners.org.pl).

2.Dane osobowe Uczestników XXVI Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim będą przetwarzane w celu:

a) zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);

c) wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) w celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);

e) ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

f) promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora)

3.Dane osobowe Uczestników XXVI Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;

b) Organizatorowi, tj. Stowarzyszeniu K2 Partners, Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn;

c) podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,

d) innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

4.Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.  

5.Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

6.Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także  ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w XXV Mistrzostwach Szczecina na Ergometrze Wioślarskim.

8.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, lecz jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku.

9.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

10.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11.Na zasadach wskazanych w niniejszej części regulaminu (VII – Ochrona danych osobowych) gromadzone i przetwarzane będą także dane osobowe rodziców lub opiekunów niepełnoletnich Uczestników.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich Uczestników XXVI Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim obowiązuje niniejszy Regulamin.

2.Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie Imprezy.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

5.Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w XXVI Mistrzostwach Szczecina na Ergometrze Wioślarskim wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6.Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w XXVI Mistrzostwach Szczecina na Ergometrze Wioślarskim i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w ERGO Mistrzostwach Szczecina wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7.Pisemne protesty dotyczące organizacji imprezy przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: kontakt@ergowioslaszczecin.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor XXVI Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim, którego decyzje są nieodwołalne.

8.Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

9.Szatnie będą znajdowały się w Hali Sportowej Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia przy ul. Sowińskiego 7 w Szczecinie.

10.Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

11.Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników zagubione w czasie Imprezy, czy pozostawione w strefie startu.

12.Przebywanie na terenie strefy startowej XXVI Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim bez ważnej Karty Zawodnika jest niedozwolone. Osoby bez ważnej Karty Zawodnika będą usuwane przez obsługę.

13.Kibice oraz osoby towarzyszące będą mogły przebywać na trybunach w wyznaczonych miejscach.

14.W czasie trwania rywalizacji Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

15.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania XXVI Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim lub ich przerwania bez podania powodów.

16.Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury imprezy jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji Imprezy (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.

17.W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

18.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów XXV Mistrzostw Szczecina na Ergometrze Wioślarskim.

Scroll to Top